وقتی مامانم هی اصرار می کنه که: تورو خدا بیا اینو بخور و اونو بخور، یاد گوسفند می افتم.

وقتی که می خوان سرشو ببرن، قبلش بش غذا و آب می دن!