می خواهم اینجا بنویسم هر آنچه را که نمی توانم جایی بگویم.

می خواهم اینجا دردهایم را بنویسم.

می خواهم اینجا حرفهایم را بدون پوشش بگویم.

از اینجا به دیدار وبلاگ کسی نخواهم رفت.

خواستید، بخوانید تا تجربه ام شاید به دردتان بخورد.

لینک دوستی در این وبلاگ دیده نخواهد شد.