دوست ندارم دعا بخونم چون از اول تا آخرش اشک از چشمهام میاد اینهمه در مواقع دیگه گریه می کنم بسه جوشن کبیر و دوست دارم اما گریه های بی اختیارمو نه فکر کنم قبلا نوشته بودم که خیلی بدم میاد که همش زود گریم در میاد وقتی خوشحال میشم ناراحت میشم یا حتی با اعتقاد و اطمینان به کارم حرف میزنم!!!!!! این آخری دیگه آبرورریزیه حسابی خیلی بده