چقدر خالی ام

چقدر بی همه "چیز"

چقدر پوچی...

خدایا مرگ رو برای کی گذاشتی؟