هنوز هستم

هنوز تنها

هنوز پر از درد

هنوز مردی قدیمی از همکارانم تبدیل می شود به هیولای جدید

 

کسانی می گویند باید فکرت را عوض کنی

باید به آینده ای! مثبت بیاندیشی

امید داشته باشی

 

گفتنش سادست

فقط!