کم و بیش داستان خانوادگی مرا می داند

یکبار هم اشاره ای کردم به دلیل ترک خانه ی خانواده ام

باز آخر سر می گوید:

" اصلا" خدا وکیلی تو برای چی از خانوادت جدا شدی؟"

چه خوب ، هیچکس باورم ندارد.