فکر نکنم کسی وجود داشته باشه که بشه بری توی بغلش ساعتها گریه کنی و تحملشو داشته باشه.

کاش بود همچین کسی