مردک رفته به صاحبخونه همسایمون که یک زن مطلقه هست و یک بچه داره گفته که این زنه رفیق داره. اونم چند وقت به مستاجره مهلت داده که بره

منکه این مرتیکه رذل کرمو رو خوب می شناسم . اما به خانمش که این حرفو زد گفتم:

اسلام گفته که یک زن مطلقه می تونه صیغه بشه. من و شما نباید بالاتر از اسلام حرف بزنیم .

در واقع به کسی هم ربطی ندارد مگر اینکه مزاحمتی برای سایر همسایه ها درست شود.

زنیکه با چشمای گرد به من نگاه می کرد.

حرف حق تلخه.

چطور این مردهای آشغال موقع زن دوم و زن صیغه ایشون اسلام رو خوب بلدن

وقتی یک زن دیگه بهشون حال نمی ده و می خواد با یکی دیگه باشه کثافتها از حسودیشون پشت سرش می گن زنه ... خ ...

الهی که خدا جوابشونو بده!

 

اون یکی به من می گه شما تنهایی دیگه یک موقعهایی هم آدم دیر می یاد..

گفتم: آدم عزا داره... عروسی داره.. مهمونی میره.. مریضی داره...

به هیچ کس هم ربطی نداره