هنوز هستم

هنوز تنها

هنوز مبارز

هنوز بیمار

هنوز کله پوک!