آيه ي ديگري نمانده

به جز

آيه ي ياس

**********

اما  اين وبلاگو ساختم واسه دردهام ... واسه خود بدون پوششم... اما با پوشش من چيز ديگري است. با پوشش من سرگرمي مثبت دارد... شاد هست... مي خندد... شوخي مي كند... كار مي كند... زندگي مي كند... كمي هم شايد به فكر ازدواج مجدد باشد... اينجا اما خود بدون پوششم هست... خود خود خودم!